G羹venli Al覺veri

KA糯IT

襤nsanl覺k tarihinin en önemli bulular覺n覺n ba覺nda gelen ka覺t bulunduu günden günümüze kadar insanl覺k için hizmet etmitir. Cebimizdeki paradan okuduumuz gazeteye, tuvalet ka覺d覺ndan fotokopi ka覺d覺na kadar modern insan覺n vazgeçemedii bu ürün günümüz teknolojisiyle ambalaj sektöründen duvar kaplamaya kadar hemen hemen her alanda kullan覺lmaktad覺r. Kabuklu aaçlardan elde edilen selülozun ilenmesi sonucu oluan bu ürün o kadar çok tüketiliyor ki, doada kesilen aaçlar覺n zarar görmemesi için yurt d覺覺ndaki birçok büyük ölçekli ka覺t üreticisi, fabrikalar覺ndaki ham madde olarak kullanacaklar覺 aaçlar覺 fabrikalar覺n çevresindeki geni arazilerde h覺zl覺 yetien aaçlar覺 yetitirerek kullanmaktad覺rlar. Geri dönüüme uygun olmas覺, at覺k ka覺tlar覺n toplanarak yeniden ekonomiye kazand覺r覺lmas覺n覺 salayan çok büyük bir sektör oluturmutur.

Doan覺n zarar görmemesi aç覺s覺ndan günümüzde geri dönüüm büyük önem kazanm覺, bilinçli tüketicilerin destei ile kampanyalar düzenlenerek kullan覺m覺 biten bu deerli ürünün israf edilmeden yeniden kullan覺ma kazand覺r覺lmas覺 salanm覺t覺r.

Her ne kadar geri dönüüm imkan覺 bulunsa da geri dönüüm yap覺labilmesi için yine de hamurun içine önemli bir miktar aaç yongas覺 kat覺lmas覺 gerekmektedir.

Bulunduu zamandan bugüne insanl覺k için vazgeçilmez olmas覺na ramen tüketim miktar覺 çok yüksek olmas覺ndan ve bu talebi kar覺lamak amac覺yla ileri teknoloji ve büyük yat覺r覺mlar yap覺ld覺覺ndan hala çok ucuz fiyatlara ka覺t sat覺labilmektedir. Fiyatlar覺 çok ucuz olsa dahi üretimi oldukça meakkatli olan bu deerli ürünün üretim aamas覺nda harcanan enerji ve aaçlar olduu gerçei ak覺ldan ç覺kart覺lmamal覺d覺r.

 

FOTOKOP襤 KA糯IDI

Fotokopi makinenizde ya da yaz覺c覺n覺zda kullan覺labilmesi için evsaf覺n覺n birinci hamur olmas覺 gerekir. Birinci hamur dediimiz üretim esnas覺nda en kaliteli hamurun ayr覺t覺r覺larak bobin hale getirilmesidir.

Bobin haline getirilmi birinci hamur ka覺tlar A4 veya A3 dediimiz boyutlarda kesilerek ambalaj yap覺l覺r. A4 normu 210x297mm ölçülerinde standart bir üründür. A3 boyutu ile A4 ölçülerinin iki kat覺ndan yani 297x420mm ebatlar覺ndan olumaktad覺r. Fotokopi ka覺d覺nda genelde bu boyutlar kullan覺lmakla beraber özellikle proje k覺sm覺nda kullan覺lan plotter yaz覺c覺larda kullan覺lmak üzere A2, A1, ve A0 ölçülerinde üretim yap覺lmaktad覺r. Plotter yaz覺c覺lar için kullan覺lan bu ürünler plaka olabilecei gibi 42cm, 62cm ve 91cm eninde plotter rulo tabir edilen genelde 50 metre olarak sat覺lan ürünler üretilmektedir. A4 fotokopi ka覺d覺nda kullan覺lan ka覺t gramaj覺 genelde 80 gram olmaktad覺r. 80 gr demek, 1 m2 ka覺d覺n terazide tart覺ld覺覺nda olmas覺 gereken gramaj覺d覺r. 80 gramdan daha düük gramajl覺 ürünler fotokopi ya da yaz覺c覺da tak覺lma ya da s覺k覺ma yapt覺klar覺ndan tercih edilmezler. En ucuz fotokopi ka覺d覺 fiyatlar覺yla sat覺lan ve paket üzerlerinde gramaj覺 yazmayan ürünler genelde düük gramajl覺 ürünlerdir. Gramaj覺n yüksek olmas覺 kullan覺m aç覺s覺ndan daha iyi olsa da gramajl覺 ürünlerin fiyatlar覺 daha yüksek olduundan tercih edilmezler. Piyasada en çok sat覺lan gramajl覺 ka覺tlar 90gr, 100gr ve 120gr olanlard覺r. 200gr üzerindekiler karton s覺n覺f覺na girmektedir.

A4 fotokopi ka覺d覺n覺n kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri de dokusudur. Dokusu gevek olanlar özellikle mürekkep püskürtmeli yaz覺c覺larda kullan覺ld覺覺nda mürekkebin da覺lmas覺na sebep olurlar. Fiyatlar覺 etkileyen faktörlerden biri de nas覺l kesildiidir. Eski usul giyotinle kesile A4ler üzerinde statik elektrik oluaca覺ndan yaz覺c覺 ya da fotokopi makinesiniz patenleri kasetten birden fazla çekecektir. Kullan覺lmadan önce havaland覺r覺lmas覺 sorunu biraz azaltsa da çou zaman çift çekmesine engel olamayacaks覺n覺z. Giyotinle kesin esnas覺nda oluan tozlar da fotokopi makinenizin kirlenmesine sebep olacakt覺r.

Laser kesim A4 fotokopi ka覺d覺 kullan覺m için en uygun ürünlerdir. Statik elektrik ve toz oluumu olmad覺覺ndan kullan覺m esnas覺nda sorunla kar覺la覺lmaz.

 

襤THAL A4 FOTOKOP襤 KA糯ITLARI

Ülkemizde selüloz üretimi pek gelimediinden bu ürünler ham maddede yar覺 mamul ve mamul olarak ithal edilmektedir. Ülkemizde Mopak, Vege ve Alkim ka覺t üretimi konusundaki büyük firmalard覺r. Ancak ülkede tüketilen ürünlerin büyük çounluu kullan覺ma haz覺r olarak paketlenmi, haz覺r ithal ürünlerdir. 襤thal fotokopi ka覺tlar覺 ithal edildii ülkelere ve üretildikleri fabrikalara göre fiyatland覺r覺lmaktad覺r.

Özellikle Çin ve Rusya meneili olanlar pek tutulmad覺覺ndan en ucuz fiyatlara bu ülkelerin mamulleri al覺c覺 bulmaktad覺r.

Toptan A4 fotokopi ka覺d覺 sat覺覺 ve ithali oldukça zor olduundan toptanc覺lar覺 ve ithalatç覺lar覺 pek fazla deildir. Ürün oldukça a覺r olduundan, rutubete ve günee kar覺 korunmas覺 gerektiinden nakliyesi ve depolanmas覺 oldukça maliyetlidir. Rutubetli ortamda dahi bir süre muhafaza edilmesi kullan覺m esnas覺nda bir çok probleme neden olur. Fotokopi makinesinin ç覺k覺覺ndaki 覺s覺t覺c覺 merdane yakla覺k 200oC 覺s覺yla bask覺 yapt覺覺ndan, ani 覺s覺nma ürünün ciddi deforme olmas覺na neden olmaktad覺r.

A1 fotokopi ka覺d覺 toptanc覺 ve ithalatç覺lar覺n maliyetlerinin yüksek olmas覺na kar覺 kar marjlar覺n覺n düük olmas覺 sektör oyuncular覺n覺n sürekli deimesine, ayn覺 marka ürünün ithalatç覺lar覺n覺n sürekli deimesine sebep olmaktad覺r.

 

UCUZ FOTOKOP襤 KA糯IDI

Ofis k覺rtasiye ihtiyaçlar覺n覺z覺 gerek toptan k覺rtasiye firmalar覺ndan gerekse perakende k覺rtasiye firmalar覺ndan kar覺l覺yor olun, k覺rtasiyede sat覺lan binlerce ürünün fiyat覺n覺 bilmeseniz de A4 fotokopi ka覺d覺 fiyatlar覺n覺 mutlaka bilirsiniz. Bir irkette çal覺an en alt kademe eleman覺ndan irket sahibine kadar herkesin fiyat覺n覺 bildii bu ürün çocuunu okula yazd覺ran Aye Han覺m taraf覺ndan dahi çok iyi bilinen bir fiyat olduundan gerek ithalatç覺lar gerek toptanc覺lar gerekse k覺rtasiyeciler taraf覺ndan en düük kar marj覺 uygulanarak en ucuz fiyatlara sat覺lmaktad覺r.

Durum böyle olunca ithalatç覺lar ve toptanc覺lar da en ucuz fiyatl覺 A4 fotokopi ka覺d覺na yönelmek zorunluluunu hissetmektedir. Bu nedenle bulabildikleri en ucuz ürünleri getirmekten geri kalmamaktad覺r. Özellikle okullar覺n aç覺laca覺 dönemlerde kay覺t yapt覺ran velilerden istenen fotokopi ka覺tlar覺n覺 kar覺lamak amac覺yla fotokopi makinesinde çal覺ma imkan覺 olmayan ürünler ülkemize getirilerek perakende olarak sat覺lmaktad覺r.

Sadece fiyatlar覺yla ilgilenerek ald覺覺n覺z bu ucuz ürünler kullan覺m esnas覺nda size çok daha pahal覺ya mal olmaktad覺r. Fotokopi makinenize s覺k覺an her ka覺t bir sürü zaman kayb覺 yan覺nda fotokopi makinenizin içine toner tozu dökülmesine, s覺k覺an ka覺d覺 ç覺karmaya çal覺覺rken fotokopi makinesi içindeki bir çok parçaya zarar verme ihtimalini artt覺rmaktad覺r. Özellikle sigorta irketlerinin satt覺覺 hasarl覺 ürünler (yamur alt覺nda veya sel bask覺n覺na maruz kalm覺) markal覺 dahi olsa çok ucuz fiyatlara sat覺lmakta ancak ucuz ald覺m diye sevinen kullan覺c覺lara büyük sorunlar ç覺karmaktad覺r. Suyuna kesilmemi veya gramaj覺 çok düük ürünlerin de fiyatlar覺 cazip olsa dahi kullan覺m esnas覺nda verdikleri fireler hesaba kat覺ld覺覺nda size en pahal覺 üründen dahi daha pahal覺ya mal olmaktad覺r.

 

RENKL襤 A4 FOTOKOP襤 KA糯IDI F襤YATLARI NEDEN PAHALI

Günlük kullan覺mda en çok kulland覺覺m覺z 80gr ve beyaz A4 fotokopi ka覺tlar覺d覺r. Özel amaçl覺 olarak gramajl覺 ürünler kullansak da renkli fotokopi ka覺d覺 kullan覺m覺 oldukça düüktür. Arz talep dengesi göz önüne al覺nd覺覺nda en çok kullan覺lan ürünler en ucuzdur. Durum böyle olunca gramajl覺 ve renkli ürünlerin sat覺覺 oldukça yava ve stok maliyetleri yüksektir. Renkli A4 fotokopi ka覺tlar覺n覺n bir de üretim esnas覺ndaki ek maliyetleri hesaba kat覺ld覺覺nda fiyatlar覺n覺n yüksek olmas覺 kaç覺n覺lmazd覺r. Fiyatlar覺 etkileyen dier bir etken de ne ekilde renklendirildiidir. Boyama yap覺larak renklendirilenler biraz daha ucuz olurken hamuru renklendirilerek üretimi yap覺lanlar覺n sat覺 rakamlar覺 daha yüksektir.

Gramajl覺 ürünlerde de sorun ayn覺d覺r. Talebin az olmas覺 yan覺nda gramaj A4 fotokopi ka覺d覺 kalitesinin de yüksek olmas覺 gerekmektedir. Dokusundan beyazl覺覺na kadar yüksek kalitede üretilen gramajl覺 ürünlerin fiyatlar覺n覺n standartlara göre daha yüksek olmas覺 kaç覺n覺lmazd覺r. Bobin haldeyken kilo fiyatlar覺yla sat覺lmas覺na ramen mamul hale dönütükten sonra fiyatlar覺n artmas覺n覺n tek nedeni arz talep dengesinden olumaktad覺r.

 

SÜREKL襤 FORM (B襤LG襤SAYAR KA糯IDI) ÖZELL襤KLER襤

Dot matriks yaz覺c覺lar覺n gözde olduu dönemde vazgeçilmezimiz olan sürekli form ka覺tlar覺 günümüzde eski deerlerini koruyamamaktad覺r.

Sürekli formlar 11x24 ve11x38 ölçülerinde imal edilmektedir. Ölçüleri garip ekilde metrik ve inch ölçü birimlerinin sentezinden oluan bu ürünlerin net ölçülerini hesaplamak biraz kafa kar覺t覺r覺c覺d覺r. Boylar覺 襤ngiliz ölçü birimi inchten al覺rken enlerini metrik sistemden yani santimetre cinsinden almaktad覺r. 11 inch yakla覺k 28 cm olduunu düünürsek yükseklikleri sabit olmakla beraber enleri 24 ve 38 cm olarak deimektedir. Sürekli formlar覺n yanlar覺ndaki delikler sayesinde yaz覺c覺ya sabitlenerek erit kullanan bu yaz覺c覺larda kullan覺lan ka覺tlard覺r.

Günümüzde fatura ve makbuz d覺覺nda numaral覺 ka覺t kullan覺larak yevmiye ve kebir defteri olarak kullan覺lmaktad覺r.

Piyasada standart olarak sat覺lan gramaj 60 gr olmas覺na ramen özel durumlarda, yevmiye ve kebir defterleri haz覺rlan覺rken numaral覺 yap覺lanlarda 70  gr tercih edilmektedir.

Numaral覺 sürekli formlar yerine günümüzde laser yaz覺c覺larda kullan覺lmak üzere A4 fotokopi formlar覺 kullan覺ld覺覺ndan süratle piyasadan çekilmektedirler.

 

TERMAL FAKS KA糯ITLARI

Faks cihazlar覺n覺n bulunmas覺yla birlikte kullan覺ma geçen faks ka覺tlar覺, faks makinesi üzerinde yazmay覺 salayan herhangi bir erit ya da toner olmamas覺na ramen kopya alman覺z覺 salayan üründür. Faks makinesi telefon hatt覺ndan ald覺覺 görüntüyü termal kafa vas覺tas覺yla 覺s覺ya dönütürerek üzeri kimyasalla kapl覺 faks ka覺d覺 üzerine yans覺t覺r. Is覺ya kar覺 a覺r覺 duyarl覺 olan bu kimyasal 覺s覺 gelen bölgeleri siyahlat覺rarak ortaya görüntünün ç覺kmas覺n覺 salar. Doksanl覺 y覺llar覺n en revaçta olan bu ürünü günümüz teknolojisinde yerini h覺zl覺 mürekkep kullanan inkjet yaz覺c覺lara ve toner kullanan laser yaz覺c覺lara b覺rakm覺t覺r.

En ucuz maliyetle çal覺an faks cihazlar覺n覺n tek maliyeti faks ka覺d覺 ve elektrik olmas覺na ramen al覺nan kopyan覺n 覺s覺 kar覺s覺nda hemen bozulmas覺 ve faks ka覺tlar覺n覺n üzerindeki kimyasal覺n zaman içinde özelliklerini kaybetmesinden dolay覺 piyasadan çekilmeye balam覺t覺r. Genelde 210 mm eninde öretilen bu rulolar sat覺 ölçüleri olarak 210x20, 210x30, 210x50 ve 210x100 metre ölçüleri ile an覺l覺r. 216x50 ölçüleri de kullan覺labilir ölçülerdir. 210 bölüm milimetre cinsinden dier ölçüler ise metre cinsi olarak an覺lan rulo ürünlerdir.

Termal ka覺tlar günümüzde yazar kasa ve pos cihazlar覺nda s覺kça kullan覺lan ka覺tlard覺r.

 

OTOKOP襤L襤 KA糯ITLAR

Bir dönemin mucizesi kabul edilen otokopili ka覺t, karbon ka覺d覺 gerektirmeden alt kopyalara bask覺 yap覺lmas覺na izin veren ürünlerdir.

Günümüzde genelde fatura ve irsaliyelerde kullan覺lan bu malzemeler en az iki nüshadan olumakla beraber 5 nüshaya kadar ç覺kabilirler.

Yaz覺lan yaz覺n覺n alt kopyalara geçebilmesi için dot matriks (eritli) yaz覺c覺 kullan覺lmas覺 ya da bilye uçlu tükenmez kalemle yaz覺lmas覺 gerekmektedir.

Genelde matbaalar覺n tercih ettii bu ürün ofislerimizde hesap makinesi rulolar覺nda, baz覺 yazar kasalarda kullan覺lmakla beraber özel amaçl覺 kullan覺lmak üzere bask覺s覺z olarak üretilmi nüshal覺 11x24 ve 11x38 ölçülerinde sürekli formlarda kullan覺lmaktad覺r.

 

PLOTTER KA糯ITLARI

A4 ve A3 formuna s覺mayan büyük çizimleri kopyalamak amac覺yla üretilen yaz覺c覺lara plotter denilmektedir. Plotter yaz覺c覺lar覺yla genelde inaat projeleri ve makine resimleri gibi detay gerektiren büyük çizimler yap覺labilmektedir.

Bu özel yaz覺c覺larda kullan覺lan ürünlere plotter ka覺tlar覺 denmektedir. A2, A1 ve A0 ölçülerinde üretilen bu ürünler plaka formunda olduu gibi rulo olarak da sat覺labilmektedir.

Plaka ürünlerin muhafazas覺 zor olmas覺ndan kaynaklanan yüksek fiyatlar覺 nedeniyle rabet edilenleri rulo profilinde olanlard覺r.

Genel olarak sat覺lan plotter rulolar覺 42x50, 62x50 ve 91x50 boyutlar覺ndaki plotter ka覺tlar覺d覺r. 襤lk yaz覺lan ölçüler cm cinsinden ikinci yaz覺lan ölçüler m cinsinden al覺nm覺t覺r. En ucuz fiyatlarla sat覺lan 80gr a覺rl覺覺nda olan plotter ka覺tlar覺d覺r.

 

KANTAR F襤玀襤

 

Kantar fii sürekli form ka覺t kullan覺larak üretilen ve genel olarak yüksek tonajl覺 malzemelerin araç üzerinde tart覺lmas覺n覺 salayan büyük ebatl覺 kantarlar覺n tart覺m sonucu kilogram cinsinden bulduu deeri yazd覺rd覺覺 ka覺tlara kantar fii denilmektedir. Kantar fii ebatlar覺 genel olarak 6x16 cm boyutlar覺nda üretilen otokopili ka覺tt覺r.

Kantar fii fiyatlar覺 nüsha say覺s覺na ve koli içindeki miktara göre farkl覺l覺k gösterir, genel olarak 2 nüsha, 3 nüsha, 4 nüsha kantar fileri en çok al覺c覺 bulan ürünler aras覺nda yer almaktad覺r. Kantar fii örnei olarak sürekli form ka覺d覺 düünülebilir. Genel olarak bask覺s覺z kantar fii kullan覺ld覺覺ndan kantar fii program覺 ne olursa olsun kolayca bask覺s覺z kantar fii üzerine yazd覺rma yapabilir.